• Algemene voorwaarden

  Algemene deelnemersvoorwaarden Talentday BNN-VARA

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Talentday’ van omroepvereniging BNN-VARA. Door deelname aan de Talentday accepteert de deelnemer deze voorwaarden.

  De Talentday wordt georganiseerd door omroepvereniging BNN-VARA, gevestigd aan het Wim T. Schippersplein 3 (1217 WD) te Hilversum.

   

  Artikel 1 – Talentday

  1. De Talentday is een selectie dag voor talenten en richt zich op talenten van verschillende disciplines: journalistiek, redactioneel, nieuwe media, presentatie, itemregie, productie, formatontwikkeling en redactie/productie radio.
  2. De inschrijving voor de Talentday loopt van 11 mei 2017 tot en met 23 mei 2017 12.00 uur. De inschrijving bestaat uit het invullen en inzenden van het deelnameformulier via de website van BNN-VARA Academy, www.bnnvaraacademy.nl (hierna ook wel de: “Inzending(en)”).
  3. De Inzendingen worden door BNN-VARA beoordeeld en geselecteerd. De deelnemers ontvangen een bericht of hun Inzending al dan niet door BNN-VARA is geselecteerd. De geselecteerde deelnemers strijden mee om de hieronder in artikel 2 genoemde prijzen. Over de selectie van de Inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.
  4. Indien BNN-VARA de deelnemer heeft geselecteerd om als kandidaat deel te nemen aan de (verdere) realisering van de Talentday (onder deze verdere realisering valt elke prestatie van de deelnemer in het kader van de Talentday, waaronder maar niet uitsluitend de geleverde prestatie(s) bij de audities, workshops en indien van toepassing de bijdrage bij de totstandkoming van programma(’s), hierna te noemen: de “Prestatie(s)”), dan aanvaardt de deelnemer bij deze de uitnodiging voor de verdere realisering in de breedste zin des woords. 
  5. BNN-VARA spant zich door middel van de Talentday ervoor in talent in de bovengenoemde talentgroepen te vinden, maar is hier nimmer toe verplicht. BNN-VARA heeft in geen enkel opzicht een inspannings- of resultaatsverplichting ten opzichte van de deelnemer(s). BNN-VARA spant zich ervoor in de winnende deelnemer(s) de in artikel 2 genoemde prijzen te verzorgen, maar is hier niet toe verplicht.

  Artikel 2 – Prijzen

  1. De prijs die gewonnen kan worden door deel te nemen aan de Talentday is een eventuele deelname aan het opleidingstraject “BNN-VARA Academy”.

  Artikel 3 – Deelnemers

  1. Personen die kunnen deelnemen dienen 17 jaar of ouder te zijn.
  2. Inzendingen namens derden zullen niet worden gehonoreerd. 
  3. De deelnemer is woonachtig in Nederland. 
  4. Medewerkers van BNN-VARA zijn uitgesloten van deelname aan deze Talentday, evenals professionele makers.
  5. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er is slechts één (1) inschrijving per persoon mogelijk. Het is niet mogelijk voor meerdere talentgroepen in te schrijven. 
  6. De persoonlijke gegevens welke ingevuld worden tijdens het uploadproces dienen juist te zijn. Zo niet, dan wordt de deelnemer gediskwalificeerd.

  Artikel 4 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

  1. De deelnemer beschikt over de exclusieve rechten op de Inzending/Prestatie en staat er voor in dat zijn of haar Inzending/Prestatie een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. De deelnemer vrijwaart BNN-VARA van alle aanspraken van derden (waaronder inbreuk op rechten) en vergoedt alle schade en kosten in verband met dergelijke aanspraken. 
  2. De Inzending/Prestatie mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend (of zo door andere gebruikers kunnen worden geïnterpreteerd) of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. 
  3. De Inzendingen/Prestaties kunnen door BNN-VARA (al dan niet in bewerkte vorm) worden verspreid en/of openbaar gemaakt op eigen en andere mediaplatforms en aanbodkanalen, ongeacht de techniek of verspreidingswijze. Alsmede kan BNN-VARA de Inzending/Prestatie, persoonsgegevens en/of het portret van deelnemer gebruiken voor publicaties en/of promotie in het kader van de Talentday of andere door BNN-VARA georganiseerde activiteiten en/of programma’s. 
  4. Inzendingen/Prestaties die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden van deelname uitgesloten. 
  5. BNN-VARA en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor alle uit de Talentday voortvloeiende handelingen. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

  Artikel 5 – Privacy, portretrechten en geheimhouding

  1. De deelnemer is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam-, adres-, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres evenals door de deelnemer verstrekte gegevens door BNN-VARA in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.
  2. De deelnemer is niet gerechtigd om zijn of haar Inzending/Prestatie te publiceren, aan te bieden, of anderszins openbaar te maken. 
  3. De deelnemer verleent hierbij de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan BNN-VARA en verleent de benodigde exclusieve rechten aan BNN-VARA voor het verrichten van de volgende handelingen/exploitatie met betrekking tot de door deelnemer geleverde Inzending en/of Prestatie: a) Openbaarmaking en verveelvoudiging: (doen) openbaar maken in iedere denkbare vorm, waaronder mede wordt begrepen aangepaste en bewerkte vorm, via ieder denkbaar distributiesysteem, en in het bijzonder het uitzenden in een (televisie-)programma (inclusief het herhalen ervan en inclusief promotioneel gebruik) via open net, digitaal themakanaal en/of internet (o.m. incl. VOD-casting, DTO en PPV) alsmede (doen) verveelvoudigen in iedere denkbare vorm en op iedere denkbare drager, waaronder dvd en blue-ray. b) Openbaarmaking portret: toestemming om zijn/haar portret, in de zin van de artikelen 19 tot en met 21 van de Auteurswet, zonder enige beperking openbaar te (doen) maken.
  4. De deelnemer stemt er voorts mee in dat hij/zij hiervoor verleende toestemming/rechten niet kan herroepen; de verleende toestemming/rechten geldt voor een onbeperkte termijn en wereldwijd;

  BNN-VARA niet verplicht is tot openbaarmaking of verveelvoudiging van     de Inzending/Prestatie.

  Artikel 6 – Slotbepalingen

  1. Eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen rond de Talentday kunnen per e-mail gesteld worden aan: academy@bnnvara.nl
  2. Indien enige bepaling van de(ze) voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de(ze) voorwaarden onverlet. In de plaats van het met het dwingend recht strijdige deel, zal BNN-VARA een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de eerdere bepaling overeenkomt.
  3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 
  4. Alle auteursrechten op de inhoud van de website van BNN-VARA, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten geheel en enkel bij BNN-VARA.
  5. De deelnemer verklaart de inhoud van de Talentday alsmede de(ze) voorwaarden voldoende te kennen en verklaart zich daarmee onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord. BNN-VARA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Talentday vervroegd te beëindigen in welke gevallen er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt.

   

   

Terug naar boven